เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
- ธนาคารไทยพาณิชย์
- ธนาคารกสิกรไทย
- ธนาคารนครหลวงไทย
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกรุงเทพ
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารออมสิน

เอกสาร

ผู้มีเงินเดือนประจำ

ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

เอกสาร ผู้มีเงินเดือนประจำ ประกอบอาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ

ใบคำขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน

สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า (ถ้ามี)

เอกสารการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุลของผู้กู้ และผู้ร่วม (ถ้ามี)

สลิปเงินเดือน และใบรับรองเงินเดือน

บัญชีเงินฝาก, Statement แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

สัญญาจะซื้อจะขาย / หลักฐานการผ่อนดาวน์ *

สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (เท่าฉบับจริง)

ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารแสดงการชำระหนี้ ภาระผูกพัน ย้อนหลัง 6 เดือน
(กรณีมีภาระหนี้สิน)

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

-

ทะเบียนการค้า

-

หนังสือบริคณห์สนธ

-

ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น

-